Sunday, January 27, 2008

خاری به زیر قدم

شد دست دعا خار به زیر قدم ما
از بس که ازین مرحله هموار گذشتیم

جناب صائب تبریزی

Labels: