Thursday, January 17, 2008

صبوحی (22)

در هر حرفی از این نوشته، هزار هزار خروار درد است. بس رنجورم و کسی نیست که با او دمی بزنم...
عین القضات همدانی - نامه‌ها

Labels: