Monday, March 10, 2008

سِرّی ز خدا

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت؟
در هیچ سَری نیست که سِرّی ز خدا نیست
عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت؟
با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست
در صومعه‌ی زاهد و در در خلوت صوفی
جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست
حضرت حافظ

Labels: