Thursday, August 16, 2007

Requiem for a Dream

Requiem for a Dream فیلم نوعی از روش زندگی‌ست و پایان آن. شیوه‌ی زیستن برخی از همین آدمیان که برای حقوق تک تک آنها، منشور می‌نویسند، برای آزادی‌شان، برای دموکراسی‌شان، خون می‌ریزند و جنگ می‌کنند. Requiem را ببینید؛ اگر جرأت دیدن مرگ خودخواسته‌ی «نوعی» از بشر را به دست خود دارید. با اعتیادهای مدرن.