Tuesday, September 02, 2008

مستضعف‌ها و احمق‌ها

خدایا! مستضعف‌ترین مردمان کسانی هستند که احمق‌ها بر ایشان ریاست و مدیریت می‌کنند؛ نجات‌شان بده!

Labels:

3 نظر:

Blogger elic نوشته...

و احمقترین مردمان کسانی هستند که به حاکمان احمق رای می دهند تا آنها از حماقتشان سوء استفاده کنند.هنوز به اندازه ای که از این احمقها و احمقتر از اینها به ما حکومت کنند مردم احمق در مملکت ما وجود دارد.بگو خدایا این مردمان را آگاه کن.

7:28 PM  
Anonymous mehraiin نوشته...

الهی آمین

8:27 AM  
Blogger Lord نوشته...

به قول شاعر این مملکت انگار مملکت بشو نیست!
احمق‌ها و حاکمان ... مستضعف‌هایی که جان اعتراض ندارند...
و زندگی چیزی باید باشد مثل زیست ِ یک تک یاخته‌ای درون انبار پر از فضولات حیوانات ِ مختلف؟
به همین تاریکی؟
به همین دوری؟

11:13 AM  

Post a Comment

خانه >>