Wednesday, August 13, 2008

انتظار نامه - 2

انتظار یعنی در نظر بودن شخص منتَظَر. آن‌که در نظر است که غایب نمی‌شود!

Labels:

4 نظر:

Anonymous ش نوشته...

شاید منظورت از "بودن"، "داشتن" است. نظر به به ماهیت فعلی و نه حسی انتظار.

5:27 AM  
Anonymous ش نوشته...

رفتیم تنها یک پست از آن بایگانی ات بخوانیم، کشیدمان پایین. گرفتار شدیم و خواندیم. مدتی بود با ذات ازل به قهر رفته بودیم. از فسردگی شاید. روح درمان دمید آن نقل قولهای از بزرگانت. دستت طلا و روحت سربلند، سوشیانت.

غرض اینکه، اگر دیدی پست های دو سال قبلت کامنت دارد، قصه این است.

9:00 AM  
Anonymous Mr.Moon نوشته...

نیازارم ز خود هرگز دلی را
که می ترسم در آن جای تو باشد

4:00 PM  
Anonymous diako نوشته...

در انتظار انتظار نامه 3!

7:41 PM  

Post a Comment

خانه >>