Sunday, March 19, 2006

شادیت مبارک باد!

حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی