Friday, June 29, 2007

شستشو

دیدم مغزم برای مرور و حفظ 746 لغت زبان یاری نمی‌دهد. به مغازه‌ی روبروئی رفتم و فرچه و مایع شستن سرامیک را گرفتم. بعد از یک ساعت که حمام و توالت را شستم؛ مطمئن شدم که حالا مغزم برای هر چیزی یاری می‌دهد.