Wednesday, August 22, 2007

تناسخ می‌کنی؟

اوی... ببینم داری چی کار می‌کنی؟... تناسخ می‌کنی؟ غلط می‌کنی! مجوزت کو؟

1 نظر:

Anonymous nama jafari نوشته...

سلام بازهم مهربانانه...به توی عزيز....گاهی وقت ها که فکرمی کنم...البته گاهی وقت ها...می بینم آدم های بزرگ وکوچک زیادی درون کله ام، آمد ورفت داشتن...آدم های کوچک زود رفته اند تا شاید روزی برگردند وبرگرده من به تماشای ستاره ها بنشینند یا شاید بزرگ شوند ...بزرگترازبزرگ....اما آدم های بزرگ هم، زود رفته اند ...کله من یعنی ناما جعفری این قدرکوچک بود که آدم بزرگ ها درونش جا نمی گرفتن...به ديداری باز.تازه اميدوار

7:56 PM  

Post a Comment

خانه >>