Sunday, April 15, 2007

فیلسوفان ایونیا-1

در هفت اقلیم به اختصار به بررسی آرا و نظریات سه فیلسوف ایونی پرداختیم. علاقمندان می‌توانند در رابطه با فیلسوفان ذیل، مطالبی را در هفت اقلیم بخوانند.