Tuesday, February 05, 2008

سحرگاهان

هیچ چیز بهتر از این نیست که سحرگاهان بلند شوی و پیچ رادیو زمانه را بچرخانی و ببینی برای‌ات همه‌ی خاطرات زندگی‌ات را هدیه آورده. صبح را با بوی حافظ و نارنج‌های حافظیه شروع کردم. ممنون از زمانه.