Sunday, March 11, 2007

پلشتی در پلشتی

پلشتی در پلشتی برای دو روز دنیا. آیا اینان واقعا به روز جزا ایمان دارند؟ ای عجب. یعنی می‌شود بار این چنبن تهمت‌هائی را با خود تا به لب گور برد؟ به آن دنیا بردن پیش‌کش‌شان. یعنی وقتی کسی این چنین می‌گوید خود له نمی‌شود؟ مگر باران تهمت در مقیاس وسیع الکی‌ست؟ حق است علی که گناه عیان را پوشاند و حال این کفتاران بی حیا را ببین که چگونه حب جاه و مال و دنیا، یک-سره راه دریدن پرده‌ی عصمت مردمان گرفته‌اند. حاشا اگر اینان مسلمان باشند. حاشا و کلا. خون به چشمم آمد به خدا از این رذلیت.
مطالب مرتبط:

2 نظر:

Anonymous habib نوشته...

کیهانست دیگر و ازین بهتر نمیتوان انتظار داشت

7:15 PM  
Blogger مجيد زهری نوشته...

:(

8:15 PM  

Post a Comment

خانه >>