Saturday, June 02, 2007

طوبی

من شنیده بودم «طوبی» نام درختی‌ست در خانه‌ی بهشتی کسی...! نمی‌دانستم در بهشت هم دل‌گیری وجود دارد.