Tuesday, July 17, 2007

عطر تو

چندی‌ست که گاه و بی‌گاه، فضای اتاقم از بوی عطر انجل‌ات پر می‌شود. چه حکمتی دارد را دیگر نمی‌دانم.