Sunday, September 30, 2007

حال من بی تو!

رسیدی. رسیدنت به خیر عزیزم. اما... من چه باید بکشم که نزدیک منی و من ترا نمی‌بینم؟