Saturday, October 06, 2007

تفسیر

اصولاً بهتره آدم دور تفسیر را یک خط سفت [!] بکشد که به‌هر حال، از هر کس و ناکسی، فحش نخورد!

1 نظر:

Anonymous نامدفون نوشته...

حکایت همان قدیم است برادر
سرّ ِ دلبران و حدیث دیگران
ورنه گفتنی ها گفته می شد و ما نمی ماندیم در آرزوی
پیت پیت ِ چراغی که تا صبح نمی پاید


حظی بردیم از نوشته هایتان

10:17 PM  

Post a Comment

خانه >>