Monday, November 05, 2007

نومید و مفلس

چند سال قبل که به مشهد مشرف شده بودم، در حرم رضوی، بیتی کتیبه‌ای، نظرم را به‌خود خواند. همان‌جا پشت جلد شناسنامه‌ام نوشتم:

نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس - نقد وجود داده به تاراج صد هوس

1 نظر:

Blogger ....فرید نوشته...

بنام خدا
این "ت"کشیده ات را اگر روی سنگ لحدم هم باشد از دور میشناسم.و چه دنیا حرفها که با خودش دارد.چه سنجیده و با وقار آغاز میشود و به پایان میرسد.
سعی کردم با شماره ات تماس بگیرم نشد.
چند بار هم روی چت خواستم سر حرف را باز کنم باز بخت یاری نکرد.
رندی کرده در منظر عام میگویم چشم براه خوش و بشی هستیم ،اگر قابل میدانی ؛ما هستیم .
ارادتمند
فرید وحدت

3:38 PM  

Post a Comment

خانه >>