Wednesday, December 26, 2007

پرواز، اما به خیال تو

برای ع. منشی زاده نایینی

می‌گذرم
که پرواز
عبور کوتاهی‌ست
از تو
به‌خیال تو
«هان ای تو همیشه در میان»*
-
وقت کوچ
چشم‌هایت
باران می‌شوند و
باران در قحطی را
مگر می‌شود که فراموش کرد؟

* از سایه‌ی عزیز

Labels: