Sunday, April 27, 2008

حاتم بخشی‌ها

خوشم آمد از این حاتم بخشی‌های سعید حنایی. نوشته:
.... بادا که ملکوت زمین نیز همچون ملکوت آسمان از آن ایشان باشد.