Friday, April 28, 2006

صبوحی (9)

حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترقه.
عشق خدا آتشی است که بر هر چه بگذرد می سوزاند
مولا علی (ع)

Labels:

1 نظر:

Blogger drunk نوشته...

متنکی از بندهشن بزرگ
/ ترجمه فارسی از مهرداد بهار /

دادِ هرمزد بهی است، دین اش آزاد اندیشی و زین (و برگ) اش راستی؛ (وی را) کنش آشکارگی و کام این که: مرا بپرسید، بجویید، بیاموزید و بشناسید؛ چه اگر چنین کنید، از پس من بیش آیید. گوهر هرمزدی گرم، خوید، روشن، خوشبوی و سبک در فراز پیداست
...

یا علی مدد
(http://avesta.org/mp/grb12.htm#chap26 -- 126,127)

پاینده باشی :)

5:56 AM  

Post a Comment

خانه >>