Wednesday, January 17, 2007

راستی! حالت خوب است عزیز؟!

1 نظر:

Blogger Lord نوشته...

و قومی در معنای عزیز مانده اند
و ما متحیر

3:01 PM  

Post a Comment

خانه >>