Monday, March 26, 2007

مشهد

برای من مشهد دیگر تبدیل به شهر دوم شده است. فردا برای مسافرتی کوتاه به آن‌جا می‌روم. دلم هم بدجوری برای حرم، برای کسی که دوستش دارم، دارد پر می‌زند. دوستان خوبی هم هستند که اگر افتخار بدهند آن‌جا خواهم دیدشان مثل علی آقای مازاریان و آسید یاسر خان میردامادی از بلاگریون که حفظهم‌الله جمیعا و یکی دو دل‌سوخته‌ی دیگر اگر عمر کفاف دهد. خلاصه اگر با این هواپیماهای زپرتی رفتیم و چیزی از ما باقی نماند خودتان ببخشید دیگر. زیاده عرضی نیست تا بعد از مسافرت.