Sunday, June 10, 2007

فعل منکر و رونق اسلام

آقا مسعود بهنود که بسیار عزیزش می‌دارم، در شب نوشته‌هایش، چند بیتی از جامی نقل کرده که بسیار به کار این روزگار می‌آید. تا کامل‌اش را در دیوان وی بیابم، همین چند بیت را که غنیمت است را بخوانید.

من که خدمت کرده‌ام رندان دردآشام را
کی شمارم پخته وضع زاهدان خام را
شیخ شهرت جوی رعنا را تماشا کن که چون
در لباس خاص ظاهر شد فریب عام را
محتسب در منع می از حد تجاوز می‌کند
می‌برد زین فعل منکر رونق اسلام را

1 نظر:

Anonymous Anonymous نوشته...

باتوجه به قراءت تاریخ ادبی ایران به نظر میاد که همواره زاهدان و قشر روحانی در جامعه ایران از صدر تا کنون حامل پیام درویی و تزویر بوده اند و مسِءله تازه ای خاص دوران معاصر نمیباشد

8:22 AM  

Post a Comment

خانه >>