Thursday, July 26, 2007

ای که...

ای که همه هستی برای توست، تو خود برای که هستی؟ چگونه هستی و نمی‌پرستی؟
دکتر علی شریعتی