Wednesday, July 09, 2008

شراب خوردن ما...

نشاط دهر به زخم ندامت آغشته است
شراب خوردن ما شیشه خوردن است این‌جا

صائب.... حیف از این ابیات که در لا به‌لای روزمره‌گی‌ها گم می‌شوند.

Labels: