Tuesday, July 15, 2008

علی

- یا علی مدد....
- علی علی....

4 نظر:

Blogger ....فرید نوشته...

به نام خدا
امیر آقای گرامی ،پستین اخیر شما انگیزه و هم مجالی شد تا دو واگویه را با هم بگویم.از آزار نوشته ای و به زعم این کم دان روزگار به غفلت گذرانده آزار هنگامی است که از دست خود ناچاریم واز پس خود ناخواسته ای در آیینهای انکار ناشدنی بر نمی آییم و پس تن به پلشت آزار دیگری می دهیم نشان آن هم اینکه بین آزار رسان و غیر عامد نشانه همین بس که کسی که خبث و پلشتی در نهانش ندارد زبان به جبران می گشاید و خاطر مخلوقی از مخلوقات خدا را بر خاطر خود مقدم می دارد بی آنکه در پی اثبات درستی و یا نادرستی رخداده باشد.اما آزار رسان بلفطره ونهاد فرمان دادهشده کسی است که با آزار دیگر از خود می گریزد و بر زخم چاره ناشدنی خود به زعمش مرهم می گذارد.اگر می بینی که مردم کم از خود و به راستی از خود می گویند و در برابر آماده کوبیدن و مالیدن و روفتن نهاد و اسرار و دارائی دیگرانند از آن است که این راه و سیاق باب شده است و کسی مرهم زخم خود را در تیمار داری دیگری دور یا نزدیک نمی جوید.چون مهربانی در عین توانایی کم رخ مینماید در این روزگار و خدای ناکرده نباشد اینکه از علی دور افتاده باشیم که نامش چشم را تر می کند به تلخی عاشورا و شیرینی انتظار دادآور موعد انسان سر گشته در تاریخ .علی علی وعلی وعلی ..سحری است با نام او وگشایشی است با مرام او .از علی می شود بسیار گفت اما چه بگوئیم که نگفته باشند و این دین ماست به علی که هرآنچه را گفتیم بکار بریم و این است وعده او با ما که یاوری کند هر گدایی که نامش را برد.
یا حق

7:50 PM  
Anonymous الف.میم نوشته...

برعکس گفتی
علی علی؟یعنی با من هستی
- یا علی یعنی برو دارم ت

8:13 PM  
Anonymous م. نوشته...

ای عاشقان خسته دل! یار آمده یار آمده
از خلوت آن جان جهان،اینک به بازار آمده
آن طلعت زیبنده را، آن عارض رخشنده را
آن اختر تابنده را، هنگام دیدار آمده

-این خجسته مبارک بادت -

10:34 AM  
Anonymous دیاکو نوشته...

به روز و شب من شیدا علی گویم علی جویم...

7:20 PM  

Post a Comment

خانه >>