Wednesday, July 09, 2008

سوگند

سوگند می‌دهم به سر زلف خود ترا
کز من اگر شکسته‌تری یافتی بگو

صائب.... حیف از این ابیات که در لا به‌لای روزمره‌گی‌ها گم می‌شوند.

Labels: