Monday, August 11, 2008

انتظار نامه - 1

چه غیبتی؟ تو همه ظهوری و حضور. غیبت تهمت بزرگی‌ست. نکند که از شدّت ظهور، از چشمان ما غایبی؟ قرن‌هاست که چشمان غیبت زده ترا نمی‌بینند. قرن‌هاست.

Labels:

2 نظر:

Anonymous ش نوشته...

چشمان غیبت زده را به کدامین آب باید شست؟

1:40 AM  
Anonymous Mr.Moon نوشته...

ببخش ای خوب اگر در غیبت تو
من و دل نان به نرخ روز خوردیم

1:24 AM  

Post a Comment

خانه >>