Saturday, April 28, 2007

تخمین بزنید!

این لینک را مخصوص عزیزی می‌گذارم که امروز از من می‌پرسید اگر بگیرند چه می‌کنند و چه می‌شود و در صدای‌اش ترس بود و ترس. خیلی‌ها سال‌های 60 و 70 را به یاد ندارند. خیلی‌ها. این عکس‌ها برای آن‌هاست. با تماشای این‌ها می‌توانید میزان آزادی‌تان را در پوشش تخمین بزنید!