Sunday, May 06, 2007

48ساعت دیگر تا شرق

از زمانی که در اتوبان رسالت به سمت نمایشگاه می‌راندم و بیل‌بورد «دوباره آمدن شرق» را دیدم خوش‌حال‌ام. روزنامه‌ای که به معنی واقعی کلمه روزنامه بود.